תקנון פעילות – 23.04.2023

  1. ניין מוצרי צריכה בע"מ (להלן: "ניין") יוצאת בפעילות אשר במסגרתה כל משתתף (כהגדרתו להלן) מעל גיל 18, בעל חשבון משתמש באתר פייסבוק www.facebook.com (להלן: "המשתתפים" וביחיד- "המשתתף"), אשר יעלה תגובה לדף הפייסבוק של WeberIL ושם ישתף תמונה, כמפורט להלן, ישתתף בפעילות אשר במסגרתה יחולק סט כלים של WEBER (כהגדרתו להלן) לזוכה אחד, בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. בהשתתפותו בפעילות, המשתתף מסכים לעמוד בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את ניין מוצרי צריכה בע״מ ואת עובדיה ו/או כל מי מטעמה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות (להלן: "הפעילות")
    תקנון זה נכתב בלשון זכר, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד.

2. הגדרות 

2.1. למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

2.2. "ניין מוצרי צריכה בע״מ" – הגנן 14, מודיעין 

2.3. "משתתף/פים" – אדם העומד בתנאי תקנון זה, אשר ישתף תמונה משפחתית מקורית, כתגובה לפוסט הפעילות בדף הפייסבוק של WEBERIL שהינו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל.

2.4. "המתנה"- 1 יחידה של סט כלים של WEBER, אשר יחולק למשתתף הזוכה כמפורט להלן.

2.5. "התקנון" – תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת (ככל שיעודכן) על ידי ניין בכל עת לרבות במהלך תקופת הפעילות. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם בדף הפייסבוק של ניין: WEBERIL (להלן: "דף הפייסבוק של WEBERIL ")

3. תקופת התחרות 

הפעילות בתוקף החל מיום  23.4.23 בשעה 10:00 בבוקר ועד ליום 30.4.23 בשעה 20:00, בכפוף לכל זכות המוקנית לניין להאריך את תקופת הפעילות או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: "תקופת הפעילות"). 

4. תנאי ההשתתפות בפעילות

4.1. ניין שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או את המתנה וכן כל פרט אחר הנוגע אליה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

4.2. ניין לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שייעשה על ידי משתתף בפעילות, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים.

4.3. עובדי ניין וספקיה אינם רשאים להשתתף בפעילות.

5. אופן ההשתתפות בפעילות וקבלת המתנה

5.1. על מנת להשתתף בפעילות, על המשתתף להיכנס לעמוד הפייסבוק של WEBERIL, במהלך תקופת הפעילות, לשתף בתגובות של פוסט הפעילות את תמונה מקורית של משפחתו.

5.2. במסגרת האמור, תערך פעילות במסגרתה ייבחרו נציגי ניין את אחד המשתתפים ששיתף תמונה מקורית של משפחתו.

5.3. ניין תיצור קשר עם הזוכה ותודיע על הזכייה באמצעות תגובה בפוסט ובאמצעות שליחת הודעה פרטית דרך הפייסבוק.

5.4. המשתתף הזוכה יהיו חייב להודיע לניין באופן אותו תציין בהודעה, בתוך 48 שעות מקבלת הודעה על הזכייה, האם ברצונו שהמתנה תשלח אליו באמצעות הדואר או האם ברצונו לאסוף את המתנה באופן עצמאי מהמיקום אותו תאפשר ניין לשם כך. כמו כן יצטרך הזוכה לתת כתובת מדויקת למשלוח. במידה והמשתתף לא הודיע כאמור לניין בתוך 48 שעות לאחר ההודעה על הזכייה, תתבטל זכאותו של המשתתף הזוכה למתנה, ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או דרישה לניין בקשר לכך. 

5.6. ניין תהיה רשאית לפרסם את שמו ותמונתו של המשתתף בפעילתו בעמוד הפייסבוק של ניין או/ו בעמוד הפייסבוק של WEBERIL.

5.7. הזכות למתנה הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.

5.8. יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי המשתתף לדרוש מאת ניין להמיר איזה מהפרסים בפרס אחר ו/או בכסף או בשווה כסף.

5.9. לניין שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות המתנה, ולהציע במתנה חלופית שוות ערך ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד ניין ו/ או כנגד מי מטעמה. 

6. כללי

6.1. תקנון הפעילות ימצא במשרדי ניין ובאתר של חברת WEBER. קישור אל התקנון יופיע בתגובה בפוסט הפעילות בדף הפייסבוק של WEBERIL.

6.2. ניין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי הפעילות, לרבות בקשר עם הזכאות להשתתף בפעילות. 

6.3. ניין שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את מלאי המתנות שיחולקו במסגרת הפעילות והמשתתפים מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.4. זכאות המשתתף בפעילות וכן התחייבות ניין על פי תקנון זה הינן אישית ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

6.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

6.6. בכל מקרה בו תחליט ניין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות להשתתף בפעילות הושגה במרמה ו/או הינה תוצאה של זיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תחול הפעילות על אותו זוכה ואם חלה- ידרש הזוכה האמור להשיב את המתנה שקיבל במסגרת הפעילות. 

6.7. רישומי ניין ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לפעילות זו.

6.8. הפעילות נערכת על ידי ניין בלבד ולא על ידי אתר פייסבוק ואתר פייסבוק אינו נושא בכל אחריות בקשר לפעילות.

6.9. עצם ההשתתפות בפעילות על ידי שיתוף תגובה בעמוד הפייסבוק של ניין, תיחשב כהסכמה, אישור והצהרה כי המשתתף בו קרא תקנון זה, מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם. המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לדין.

6.10. ידוע למשתתפים כי ההשתתפות בפעילות הינה תלויה בזמינות של רשת האינטרנט ובמערכות טכנולוגיות שונות שאינן קשורות לניין, ועל כן, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה בגין נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשתתפים עקב, תקלה, עיכוב, טעות או כשל כלשהו בהשתתפות בפעילות, לרבות בקשר לאי יכולת לעלות את התגובה במהלך תקופת הפעילות.

6.11. מובהר, כי ניין לא תשא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות זו ו/או המתנה המוצעת במסגרתה.

6.12. במקרה של הפרת התחייבויות מי מהמשתתפים על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את ניין בגין כל נזק שיגרם עקב כך.

6.13. כל משתתף המשתתף בפעילות מסכים בזאת כי ניין תהיה רשאית לעשות שימוש בתגובה שהעלה, בנתוניו ובכל פרט אחר לצורך קידום פעולותיה באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של ניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. ככל שמשתתף יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהא עליו להודיע במכתב רשום להנהלת ניין במשרדיה ובמקרה זה ניין שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי הוא יחשב כמי שאינו זכאי להשתתף בפעילות.