כללי

ניין מוצרי צריכה בע"מ (להלן – "ניין") פיתחה ומתחזקת אתר אינטרנט זה (להלן – "האתר") להנגיש בפניך את המידע בנוגע למגוון מוצרי WEBER, וכן למטרות ידע והשכלה שלך.

אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלהלן (להלן- "מדיניות פרטיות") בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה. בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, אתה מאשר שקראת, הבנת את מדיניות הפרטיות ואתה מסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שמדיניות הפרטיות שלהלן תחייב אותך, ממש כאילו היית חותם עליהם. אם אינך מעוניין שמדיניות הפרטיות תחייב אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר.

ניין רשאית לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונתה.

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

מסירת מידע ושימוש במידע

ניין מכבדת את הפרטיות של משתמשי האתר ויצרה מדיניות בנושא פרטיות אשר מסבירה את הזכויות והחובות של המשתמשים בנוגע למידע אישי שהמשתמשים מגלים לאתר.
הואיל והאתר פועל בסביב מקוונת, אתה מצהיר בזאת שהובא לידיעתך כי אין באפשרותה של ניין להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ניין ו/או מי מטעמה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם בעקבות חשיפת המידע האמור.

במסגרת השימוש באתר, יתכן שתתבקש לספק פרטים אישיים כגון, שם, כתובת דואר אלקטרוני, מידע בדבר מוצרים בהם אתה מתעניין או מוצרים שתרצה לרכוש ועוד.

חלק מפריטי המידע האמורים יתכן ויסומנו כ"שדות חובה", שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי האתר. השימוש במידע זה נועד על מנת על מנת לשפר וליעל את השירות באתר ולספק מענה על שאלותיך במידת הצורך. חלק מהמידע שנמסר הוא סטטיסטי במהותו ואינו מזהה אותך אישית ואולם משתמשים שיקלידו את פרטיהם אשר יש בהם כדי לזהות אותם אישית כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם להיכלל ללא מגבלת זמן במאגר המידע שמנהלת חברת ניין בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן כי קבוצת ניין תשלח אליהם חומר מקצועי, עדכונים, הודעות והצעות שונות. לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע לשמירתו במאגר, אך ישנם שירותים שלא יסופקו אם לא יימסר המידע.

ניין שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטים על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר, לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר ולצורכי משלוח דוגמיות של המוצרים להתנסות. כמו-כן, ניין תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע"י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש /ת מסוימ/ת. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. באם תאשר כי ברצונך לקבל חומר פרסומי, את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה ניין רשאית להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות טקסט, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך; (ד) מערכות חיוג אוטומטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי. ניין לא תעביר את פרטיהם של משתמשים באתר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:

א. במידה וניין תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות.

ב. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי; או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה וניין מעוניינת להתחקות אחר שימושם באתר, למנוע גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים שפעילותם של המשתמש פוגעת בהם.

ג. אם התקבל בידי ניין צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

ד. כל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין ניין.

ה. במקרה של ביצוע שירותים מצדדים שלישיים בנוגעים לעסקה ולרכישת המוצרים באתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה, לרבות חברות קשורות לניין וכן כתובת משלוח ומספר טלפון לתיאום מועד ההגעה לחברת המשלוחים.

ו. במקרים בהם ניין תמצא לנכון כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ניין, מסכימים המשתמשים כי במקרים בהם ניין תחשוש כי השימוש של המשתמשים באתר נוגד את תנאי השימוש ו/או את הוראות הדין, תהיה ניין רשאית להתחקות אחר שימושם באתר, למנוע גישה לאתר, ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים, שפעילותם של המשתמשים עלולה לפגוע בהם ו/או שניתן צו שיפוטי המורה לעשות כן, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת אשר ניין תמצא לנכון כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

עוגיות (Cookies (הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הינך משתמש , והנך מסכים לשימוש זה בצפייה ושימוש באתר זה נעשה שימוש ב- Cookies באתר.

העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי והנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

זכות עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שקיבל הרשאה בכתב, במידע שמוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם או ברור, רשאי לפנות לניין בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

היעדר אחריות

השימוש שלך באתר הוא על אחריותך בלבד. בשום מקרה ניין או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך שיפוי הנך מתחייב לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מקבוצת ניין, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, הספקים והשותפים שהם צדדים שלישיים מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של מדיניות הפרטיות על ידך, או מכל פעילות הקשורה לחשבון שלך (לרבות רשלנות או התנהגות בעוולה), או של כל אדם אשר יתחבר לאתר באמצעות החשבון שלך.

שונות

מדיניות הפרטיות זו ביחד עם התקנון וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין ניין בקשר למוצר או לשירות מסוים שלה ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין ניין וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה. אינך רשאי לשנות או לתקן מדיניות הפרטיות זו ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת ניין. אם יקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת במדיניות הפרטיות אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי, אזי, אתה מבין ומסכים כי הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה יופרדו משאר התנאים וההוראות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל ההוראות והסעיפים הנותרים. הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות מדיניות הפרטיות, יוכפפו לדין הישראלי לבד (ללא הפנייה לדין זר), וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות מדיניות הפרטיות תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. כל כותרות הסעיפים המשמשות בהסכם זה נועדו לשם נוחות ההתייחסות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות מדיניות הפרטיות או בקביעת משמעותם.

כל הזכויות שמורות. ט.ל.ח ©